Workshops

DAY 3
28 November, 2020
12:15-13:15
Pola Hadjipapa

Info Pola’s Workshop


DAY 3
28 November, 2020
16:00-17:00
Patrícia Harsány
DAY 4
29 November, 2020
10:00-10:30
Marita Anastasi

 


DAY 4
29 November, 2020
10:45-11:45
Patrícia Harsány
DAY 4
29 November, 2020
13:30-14:30
Damianos Zisimou

DAY 4
29 November, 2020
17:00-18:00
Pola Hadjipapa